Aktiehandel

Vad är P/S-tal inom företagsekonomi?

P/S, eller price-to-sales ratio, är ett finansiellt mått som används för att jämföra ett bolags värde med dess omsättning. Det kan användas för att jämföra bolag inom samma bransch eller för att jämföra ett bolag med andra bolag i allmänhet. P/S-talet beräknas genom att dividera bolagets aktiekurs med bolagets omsättning per aktie.

Ett lågt P/S-tal kan indikera att bolaget är undervärderat, medan ett högt P/S-tal kan indikera att bolaget är övervärderat. Det är viktigt att notera att P/S-talet bara är ett mått och inte en enskild faktor som kan användas för att bedöma ett bolags värde. Det bör alltid användas tillsammans med andra finansiella mått och analyser för att få en fullständig bild av ett bolags finansiella situation.

Så beräknar man P/S-tal

P/S-talet beräknas genom att dividera bolagets aktiekurs med bolagets omsättning per aktie. Omsättning per aktie kan beräknas genom att dividera bolagets totala omsättning med antalet utestående aktier.

Exempel: Låt oss säga att ett bolag har en aktiekurs på 50 kronor och en omsättning på 1 miljon kronor. Bolaget har också 1 miljon utestående aktier. För att beräkna omsättning per aktie kan vi dividera bolagets omsättning med antalet utestående aktier: 1 miljon kronor / 1 miljon aktier = 1 krona per aktie. För att beräkna P/S-talet kan vi nu dividera bolagets aktiekurs med omsättningen per aktie: 50 kronor / 1 krona per aktie = 50. Så P/S-talet för det här bolaget är 50.

Komplettera alltid P/S med andra metoder

P/S-talet är bara ett av många finansiella mått som kan användas för att värdera ett företag. Det är viktigt att använda flera olika mått och analyser för att få en fullständig bild av ett företags finansiella och ekonomiska situation. Här är några andra finansiella mått som kan vara användbara att komplettera P/S-talet med:

  • P/E-talet (price-to-earnings ratio). Det här måttet jämför ett företags aktiekurs med dess vinst per aktie. Ett lågt P/E-tal kan indikera att företaget är undervärderat, medan ett högt P/E-tal kan indikera att företaget är övervärderat.
  • EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization). Det här måttet mäter företagets vinst före skatter, räntor, avskrivningar och amorteringar. Det kan användas för att jämföra företag med olika skattesatser eller för att jämföra företag med olika nivåer på skulder eller fastighetsinvesteringar.
  • ROE (return on equity). Det här måttet mäter företagets vinst i förhållande till dess eget kapital. Det kan användas för att jämföra företag med olika nivåer på skulder eller för att jämföra företag med olika investeringsbehov.
  • Företagets kassaflöde. Det här måttet mäter företagets förmåga att generera kontantmedel från sin verksamhet. Det kan användas för att bedöma företagets förmåga att hantera sina rörelsekostnader och att betala av sina skulder.
  • Branschrelaterade mått. Det kan också vara användbart att jämföra företaget med andra företag inom samma bransch för att se hur det står sig i jämförelse. Branschrelaterade mått kan inkludera t.ex. marknadsandelar eller försäljningsvolymer.

Helheten framför allt

Inget mått för att värdera företaget eller utvärdera dess ekonomiska hälsotillstånd är komplett. Med det menar vi att det alltid, utan undantag, är viktigt att använda flera olika mått och gärna så många som möjligt.

Relaterade artiklar

Back to top button